Pakabfaraz

  |    |  

Profile

Menu Style

Cpanel

اسمز معکوس

 


 
 
 

:: فرایند اسمز معکوس ::

 

در فرایند اسمز معکوس با گذر مولکول های آب تحت فشار از غشاء ممبران باعث می شود مواد و املاح موجود در آب در یک سوی غشاء و تنها آب خالص از غشاء ممبرانی عبور کند. غشاء ممبرانی مولکول های درشت را نگه داشته و به مولکول های کوچکتر از 0.0001 میکرون اجازۀ عبور می دهد. لذا در فرایند اسمز معکوس فقط مولکول های آب و مولکول هایی که قطرشان از 0.0001 میکرون کوچکتر است عبور می کنند و این روش در حال حاضر بهترین روش موجود در تصفیه آب شرب است.

 
 


:: عملکرد شش مرحله تصفیه در دستگاه های اسمز معکوس ::


دستگاه های اسمز معکوس معمولا دارای شش مرحله تصفیه متفاوت و یک مرحله استریل می باشند که این مراحل به شرح زیر است:

مرحلۀ اول: فیلتر پلی پرولین PP: جهت حذف املاح معلق شامل گل و لای، شن و ماسه و سایر آلودگی های معلق
مرحلۀ دوم: فیلتر کربن گرانول GAC: جهت حذف کلر ترکیب شدۀ آلی و از بین بردندۀ طعم و بوی بد آب
مرحلۀ سوم: فیلتر کربن بلاک CTO: جهت حذف کلر باقیماندۀ مواد آلی و گرفتن بار مواد معلق موجود در آب
مرحلۀ چهارم: فیلتر ممبران با فرایند اسمز معکوس: جهت حذف کامل مواد و املاح تا قطر 0.0001 میکرون
مرحلۀ پنجم: مرحلۀ پست کربن: جهت بازگرداندن طعم آب و حذف بوی ناشی از آب باقیمانده در منبع ذخیره
مرحلۀ ششم: مرحلۀ مینرال یا مواد معدنی: جهت اضافه کردن مواد معدنی و املاح مورد نیاز بدن
مرحلۀ UV: اشعۀ ماوراء بنفش: جهت از بین بردن باکتری و ویروس و قارچ های موجود در آب جهت مصارف
               آب های آلوده به باکتری و ویروس و قارچ.